Бурхан Шашны Дээд Сургууль

Бурхан Шашны Дээд Сургууль

Сонсох, санах, бясалгахын үндсэнд тулгуурлан Бурханы шашны өргөн мэдлэг эзэмших, уламжлал, соёлоо нандигнан, нийгэмд Бурханы шашны нигүүлсэнгүй үзлийг төлөвшүүлэхэд зорилготой.

0

Нийт контент