Отгонтэнгэр их сургууль

Отгонтэнгэр их сургууль

Test Description. This is a short description

638

Нийт контент


Шүүлтүүр

Цэвэрлэх

Номын үнэлгээ

Бүтээлийн хугацаа

Төлбөрийн нөхцөл

Эрэмблэх:Сонгох
Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын оношлогооны лабораторийн эдийн засгийн  үндэслэл

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын оношлогооны лабораторийн эдийн засгийн үндэслэл

Үнэгүй
Ажиллахын хамт суралцагсадтай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээний онцлог

Ажиллахын хамт суралцагсадтай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээний онцлог

Үнэгүй
Герман монгол хэлний зарим зүйр цэцэн үгэнд хийсэн ажиглалт

Герман монгол хэлний зарим зүйр цэцэн үгэнд хийсэн ажиглалт

Үнэгүй
Зохиогчийн эрхийг хамгаалахад хамтын удирдлагын байгууллагын чиг үүрэг

Зохиогчийн эрхийг хамгаалахад хамтын удирдлагын байгууллагын чиг үүрэг

Үнэгүй
Монгол улс дахь гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Монгол улс дахь гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Үнэгүй
Монгол хэлний үгийн аймгийг Франц хэлнийхтэй харьцуулсан ажиглалтаас хийх дүгнэлт

Монгол хэлний үгийн аймгийг Франц хэлнийхтэй харьцуулсан ажиглалтаас хийх дүгнэлт

Үнэгүй
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох өндөр насны тэтгэврийн хангамж, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох өндөр насны тэтгэврийн хангамж, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Үнэгүй
Оюуны өмчийн эрх зүй дэх Патентын эрх зүйн ойлголтуудыг харьцуулан судлах нь

Оюуны өмчийн эрх зүй дэх Патентын эрх зүйн ойлголтуудыг харьцуулан судлах нь

Үнэгүй
Статистикийн аргыг бизнесийн байгууллагын судалгаанд хэрэглэх нь

Статистикийн аргыг бизнесийн байгууллагын судалгаанд хэрэглэх нь

Үнэгүй
Биет бус хөрөнгийн бүртгэлийг боловсронгуй болгох нь

Биет бус хөрөнгийн бүртгэлийг боловсронгуй болгох нь

Үнэгүй
Төрийн удирдлагын зарчим түүний хэрэгжилтийг боловсронгуй болгох зарим асуудалд

Төрийн удирдлагын зарчим түүний хэрэгжилтийг боловсронгуй болгох зарим асуудалд

Үнэгүй
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Үнэгүй
Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг хянах, бүртгэхтэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй  болгох нь

Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг хянах, бүртгэхтэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Үнэгүй
Иргэний хэргийн талаархи шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Иргэний хэргийн талаархи шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Үнэгүй
Мал хулгайлах гэмт хэргийн эрх зүйн болон криминологийн үндсэн асуудал

Мал хулгайлах гэмт хэргийн эрх зүйн болон криминологийн үндсэн асуудал

Үнэгүй
Өв залгамжлалын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Өв залгамжлалын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Үнэгүй
Улс төрийн гадаад бодлого ба олон улсын эрх зүйн харьцааны зарим асуудал

Улс төрийн гадаад бодлого ба олон улсын эрх зүйн харьцааны зарим асуудал

Үнэгүй
Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан шийдвэрлэх шүүхийн бус байгууллагын үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан шийдвэрлэх шүүхийн бус байгууллагын үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Үнэгүй