Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2018
(4)

Бүтээлийн тайлбар

2018 оны эмхэтгэлийг 2000-аас 2006 он, 2016, 2017, 2018 гэсэн 10 жилээр боловсрууллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч